• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δύο (2) υπολογιστών εξυπηρετητών (Server) για SCADA Αντλιοστασίων Ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/07/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/07/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης