Προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων Van

Θέμα διαγωνισμού:Προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων Van

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/11/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 8/11/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 06/12/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 34136200-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 8/11/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !