Προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων Van

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων Van <3,5t για την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29/02/2024 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 13/02/2024.
  • Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: 13/02/2024
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 05/03/2024 ώρα 09:00.
  • CPV: 44144900-7
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !