Προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων Van

Θέμα διαγωνισμού:Προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων Van <3,5t για την ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/05/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 04/05/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 31/05/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 34144900-7
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 04/05/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !