ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 80.000€ (ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ) ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 22/03/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 22/03/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/02/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου,   Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !