Προμήθεια δύο (2) εφεδρικών πτερωτών για τα αντλητικά συγκροτήματα του αντλιοστασίου Σίνδου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δύο (2) εφεδρικών πτερωτών για τα αντλητικά συγκροτήματα του αντλιοστασίου Σίνδου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 31/07/2018  10:00 πμ
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 31/07/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/06/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 29/06/2018
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !