Προμήθεια δύο (2) εφεδρικών πτερωτών για τα αντλητικά συγκροτήματα του αντλιοστασίου Σίνδου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δύο (2) εφεδρικών πτερωτών για τα αντλητικά συγκροτήματα του αντλιοστασίου Σίνδου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 16/11/2018 10:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/11/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 01/11/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !