Προμήθεια δοσιμετρικών αντλιών διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δοσιμετρικών αντλιών διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03/02/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 22/01/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 03/02/2020 ώρα 13:00.
  • CPV: 42122230-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 22/01/2020.
  • Προκήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !