Προμήθεια δώδεκα χιλιάδων (12.000) ογκομετρικών υδρομετρητών

Θέμα διαγωνισμού:  Προμήθεια δώδεκα χιλιάδων (12.000) ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110 mm

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 19/10/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 11/10/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 04/11/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 38411000-9
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 12/10/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !