Προμήθεια δικλείδων σύρτου ελαστικής έμφραξης με ωτίδες και βάκτρα προστασίας

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δικλείδων σύρτου ελαστικής έμφραξης με ωτίδες και βάκτρα προστασίας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/05/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/04/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 24/04/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !