Προμήθεια διατακτικών σίτισης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια διατακτικών σίτισης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22/11/2021 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 11/11/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 26/11/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 22413000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 11/11/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινήσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !