Προμήθεια διατακτικών σίτισης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια διατακτικών σίτισης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24/11/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 08/11/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 28/11/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 22413000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 08/11/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου