Προμήθεια διατακτικών σίτισης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια διατακτικών σίτισης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18/03/2022 ώρα 23:59.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 03/03/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 22/03/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 22413000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2022.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !