Προμήθεια διαλύμματος δισθενούς σιδήρου

Για την “προμήθεια διαλύματος δισθενούς σιδήρου”, προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ (39.000 €) περίπου, πλέον ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια διαλύμματος δισθενούς σιδήρου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 09/01/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09/01/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/12/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !