Προμήθεια διακοσίων (200) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια διακοσίων (200) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04/01/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 11/12/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 12/01/2020 ώρα 09:00.
  • CPV: 24311800-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 11/12/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !