Προμήθεια διακοσίων (200) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια διακοσίων (200) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/04/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 28/03/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 04/05/2023 ώρα 09:00.
  • CPV:  24311800-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 28/03/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !