Προμήθεια διακοσίων (200) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην ΕΕΝΘ (άνω των ορίων)

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια διακοσίων (200) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην ΕΕΝΘ (άνω των ορίων)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/08/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/07/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 03/09/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/07/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Παροχή Διευκρινίσεων: Λήψη αρχείου