• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια διαφραγματικών βαλβίδων σταθερής παροχής
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 26/07/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/07/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης