Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ
  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 07/02/2018
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 14/02/2018 ώρα 9.00 π.μ
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/01/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 11/01/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !