Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ μεταβλητού εύρους

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ μεταβλητού εύρους

  • Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τευχών και κατάθεσης προσφορών: 17/12/2019 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 29/11/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού: 17/12/2019 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !