Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ μεταβλητού εύρους

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ μεταβλητού εύρους

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13/10/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/09/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 19/10/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 21/09/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !