Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ με σύστημα αγκύρωσης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ με σύστημα αγκύρωσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02/03/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 11/02/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 07/03/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 44163230
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 11/02/2022
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου