Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ με σύστημα αγκύρωσης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ με σύστημα αγκύρωσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/05/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 27/04/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 14/05/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2020.
  • Προκήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !