Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ μεταβλητού εύρους

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ μεταβλητού εύρους

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/03/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 22/02/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 15/03/2022 ώρα 09:00.
  • CPV:44163230-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 22/02/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !