Προμήθεια χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων – διακοπτών & στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών)

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων – διακοπτών & στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/09/2021 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 25/08/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 25/08/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !