Προμήθεια χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων – διακοπτών & στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών) για την ΕΥΑΘ ΑΕ.

Θέμα διαγωνισμού:Προμήθεια χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων – διακοπτών & στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών) για την ΕΥΑΘ ΑΕ.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23/02/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 07/02/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 28/02/2023 ώρα 09:00.
  • CPV:  44470000-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 07/02/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !