Προμήθεια χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων-διακοπτών & στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών) για την ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων-διακοπτών & στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών) για την ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/04/2024 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 28/03/2024.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 18/04/2024 ώρα 09:00.
  • CPV: 44470000-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 28/03/2024.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !