Προμήθεια χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων – διακοπτών και στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών)

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων – διακοπτών και στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/12/2019 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 29/11/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού: 12/12/2019 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !