ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ – ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ (ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΑΝΩΝ)

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ – ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ (ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΑΝΩΝ)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 21/11/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/11/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/10/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 25/10/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !