Προμήθεια χυτοσιδηρών δικλείδων σύρτου

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών δικλείδων σύρτου

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/01/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 19/12/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 19/12/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !