Προμήθεια χυτοσιδηρών δικλείδων σύρτου ελαστικής έμφραξης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών δικλείδων σύρτου ελαστικής έμφραξης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16/04/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 30/03/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 22/04/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 42131290-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 30/03/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !