Προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1500) λουκέτων

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1500) λουκέτων

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21/07/2020 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 08/07/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 08/07/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου