• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια Αυτόματων δειγματοληπτών σε μόνιμη εγκατάσταση
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/10/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/10/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !