Προμήθεια άσβεστου υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστη

Προμήθεια άσβεστου υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστη

Προμήθεια άσβεστου υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστη στην Εγκατάσταση  Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

  • Θέμα διαγωνισμού Προμήθεια άσβεστου υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστη
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 08/05/2019 13:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/04/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 16/04/2019
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !