• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια αντιπληγματικών βαλβίδων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/11/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/11/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης