Προμήθεια αντιδραστηρίων

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια αντιδραστηρίων φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα  υποβολής προσφορών: 25/01/2022 ώρα 14:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 14/01/2022.
  • CPV: 33696300-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 14/01/2022.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου