Προμήθεια ανταλλακτικών (τροχαλίες, ιμάντες) για ρυθμιστές στροφών Lenze

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών (τροχαλίες, ιμάντες) για ρυθμιστές στροφών Lenze
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 25/10/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 25/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/10/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ  12/10/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !