Προμήθεια ανταλλακτικών Ταινιοφιλτρόπρεσας Αφυδάτωσης στη ΜΚΑ

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ενδιαφέρεται για την προμήθεια  ανταλλακτικών ταινιοφιλτρόπρεσας αφυδάτωσης  για το συγκρότημα πάχυνσης – αφυδάτωσης ιλύος τύπου ΤΕ 25/VS25IP, του οίκου ANDRITZ, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Το συγκρότημα είναι εγκατεστημένο στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ)
  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών Ταινιοφιλτρόπρεσας Αφυδάτωσης στη ΜΚΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 18/09/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 18/09/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/09/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !