Προμήθεια ανταλλακτικών για αντλίες βοθρολυμάτων, εταιρείας Flygt

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών για αντλίες βοθρολυμάτων, εταιρείας Flygt
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/10/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !