Προμήθεια ανταλλακτικών για αντλίες ΜΟΗΝΟ κατασκευαστικού οίκου NETZSCH

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών για αντλίες ΜΟΗΝΟ κατασκευαστικού οίκου NETZSCH

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03/08/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/07/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 03/08/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 22/07/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !