Προμήθεια ανταλλακτικών αντλητικών συγκροτημάτων εισόδου της ΜΚΑ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλητικών συγκροτημάτων εισόδου της ΜΚΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/02/2019    13:30
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/01/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 25/01/2019
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης