Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία κατάθεσης προσφορών 02/07/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/06/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !