Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών ιλύος τύπου SEEPEX

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών ιλύος τύπου SEEPEX
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 24/10/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/10/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/10/2014
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 09/10/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !