Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας και αντλίας πολυηλεκτρολύτη του συγκροτήματος αφυδάτωσης ΜΚΑ

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας και αντλίας πολυηλεκτρολύτη του συγκροτήματος αφυδάτωσης ΜΚΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 19/02/2019
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/02/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !