Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλιοστάσιο ύδρευσης Σίνδου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλιοστάσιο ύδρευσης Σίνδου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 29/11/2018 13:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/11/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 15/11/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !