Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλιοστάσιο Ύδρευσης Δενδροποτάμου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλιοστάσιο Ύδρευσης Δενδροποτάμου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 07/08/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/08/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/07/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !