Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης

Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμού Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/06/2019 13:30
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/05/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 15/05/2019
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης