Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24/02/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 08/02/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 01/03/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 44167200-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 08/02/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου