Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης προϋπολογιζόμενης αξίας 77.170,00 € πλέον ΦΠΑ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/12/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/11/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 17/12/2020 ώρα 12:30.
  • CPV: 44167200-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/11/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !