• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών δικτύου ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 20/01/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/01/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/12/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !